Ochrana a zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů vstupující v účinnost 25. 5. 2018 (GDPR).

Jako účastník akce sdělujete své osobní údaje prostřednictvím zabezpečeného webu www.spontanea.cz

Vaše osobní údaje jsou zpracovány Spontanea, z.s, IČ: 10804340, sídlem Vodní Valy 391, 57001 Litomyšl (dále jen správce).
Správce určuje účel, způsob a časové období pro zpracování dat. V případě potřeby také spolupracovníky, kteří se podílejí na organizaci a produkci akce a se zpracováním dat pomáhají. 

Vaším právem je kontaktovat správce kdykoliv v průběhu zpracování údajů, kontakt: + 420 605147812, srdcezdroj@seznam.cz

Správce prohlašuje, že jedná v souladu s platnou legislativou a nařízením GDPR. Osobní údaje zpracovává jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Rozsah údajů a účel zpracování

Vámi sdělené údaje správce zpracovává pro naplnění následujících účelů a v následujícím rozsahu: 


Základem oprávněného zájmu je snaha o poskytování služeb v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování nabídky tanečních a dalších akcí

Jméno, příjmení, adresa – slouží jako fakturační údaje pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Uplatňování a plnění vašich práv 

Pokud byste chtěl/a využít některé z vašich práv (viz níže), prosím, kontaktujte nás na srdcezdroj@seznam.cz

Souhlas se zasílám  informací o připravovaných akcích můžete kdykoliv odvolat, a to  zaslaním odvolání souhlasu na srdcezdroj@seznam.cz . Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Nejste povinen/povinna souhlas udělit. V případě neposkytnutí souhlasu nesmíte být ze strany správce vystaven/a žádným negativním důsledkům.

Dále máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Máte právo kontaktovat správce, aby v případě vaší žádosti ve 30-denní lhůtě doložil, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovány a proč. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů.

Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu a uplatňování práv neoprávněnými osobami.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby. 

V případě, že by správce hodlal vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informován/a a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

E-maily s informacemi o dalších akcích jsou zasílány s vaším souhlasem a na základě oprávněného zájmu.

Předání osobních údajů třetím osobám: 

V rámci zajištění činnosti využíváme dílčích služeb a aplikací platformy Google. Jako správce dat bychom vás též rádi informovali, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a také o opatřeních sloužících k zabezpečení osobních údajů. Zavazujeme se, že bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné další třetí straně. 

Díky využití moderních postupů a dostupných technologických řešení jsou vaše osobní údaje chráněny v max. možné míře tak, aby nedošlo k jejich zneužití ani poškození.